Pressmeddelande | 2007-02-08 | 09:00

Vattenfall: Starkt helårsresultat men svagt fjärde kvartal

Vattenfalls underliggande resultat för året 2006 förbättrades, kassaflödet stärktes och skuldsättningen minskades medan rörelseresultatet belastades med avsättningar och nedskrivningar.

  • Nettoomsättningen ökade med 12,9 % till 145 815 MSEK (129 158)
  • Rörelseresultatet exkl jämförelsestörande poster ökade med 8,5 % till 26 676 MSEK (24 585)
  • Årets resultat (efter skatt) exkl jämförelsestörande poster ökade med 12,1 % till 19 472 MSEK (17 364)
  • Rörelseresultatet exkl jämförelsestörande poster för det fjärde kvartalet minskade med 30,0 % till 5 258 MSEK (7 510)

Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster ökade med 8,5 % till 26 676 MSEK (24 585). Ökningen kan främst hänföras till Tyskland och förklaras av högre elmarknadspriser, ett bättre utfall från den terminssäkrade el-produktionen och något högre tyska produktionsvolymer. I Norden sjönk rörelseresultatet med 3,6 %, främst till följd av ökade produktionsskatter och en kraftigt minskad vatten- och kärnkraftsproduktion.

Nettoomsättningen för koncernen ökade med 12,9 % till 145 815 MSEK (129 158). Årets resultat (efter skatt) försämrades med 3,2 % till 19 858 MSEK (20 518). Exklusive jämförelsestörande poster ökade dock årets resultat med 12,1 % till 19 472 MSEK (17 364).

Avkastningen på eget kapital uppgick till 18,7 % (19,4) och avkastningen på nettotillgångarna uppgick till 16,3 % (15,8), i båda fallen exklusive jämförelsestörande poster. Nettoskulden minskade med 14 936 MSEK till 49 407 MSEK från 64 343 MSEK den 31 december 2005. Kassaflödet före finansiering uppgick till 19 560 MSEK (728). Fritt kassaflöde efter förnyelseinvesteringar uppgick till 23 178 MSEK (14 341).

Rörelseresultatet har belastats med avsättningar av engångskaraktär på ca 1 445 MSEK samt nedskrivningar på sammanlagt 1 568 MSEK, i huvudsak tyska nättillgångar med 1 019 MSEK.

Elproduktionen minskade under 2006 med 2,7 % till 164,5 TWh jämfört med 169,1 TWh för 2005. Vattenkraftproduktionen minskade med 13,8 % till 34,3 TWh (39,8) på grund av låg vattentillgång under större delen av året. Kärnkraftproduktionen minskade med 6,3 % till 55,2 TWh (58,9), främst på grund av störningen i Forsmarks kärnkraftverk i juli 2006.

Fossilkraft ökade med 5,3 % till 73,6 TWh (69,9) och vindkraftproduktionen ökade med 500,0 % till 0,6 TWh (0,1). Elproduktionen baserad på biobränsle och avfall ökade med 75,0 % till 0,7 TWh (0,4). Värmeproduktionen ökade med 3,2 % till 35,2 TWh (34,1). Ökningen i såväl fossilkraft, vindkraft och värmeproduktion är i huvudsak hänförliga till förvärvade danska kraftvärme- och vindkrafttillgångar, vilka konsoliderades av Vattenfall från och med 1 juli 2006.

Årets resultat hänförbart till aktieägare i moderbolaget uppgick till 18 729 MSEK (19 235), det vill säga till 142,21 SEK (146,05) per aktie. Styrelsen föreslår en utdelning på 7 500 MSEK motsvarande 56,95 SEK per aktie.

Den fullständiga rapporten finns på http://www.vattenfall.se och http://www.vattenfall.com (engelska).

Press- och analytikerkonferens 

Kl 12.00 presenteras och kommenteras resultatet av koncernchef Lars G Josefsson och Vice VD och finansdirektör Jan Erik Back vid en press- och analytikerkonferens på Operaterrassen, Karl XII:s torg, Stockholm. Presentationerna följs av en frågestund. Arrangemanget direktsänds via Internet. Konferensspråket är engelska.

Telefonkonferens
Det är också möjligt att följa presentationen via Conference Call. För att delta, ring följande telefonnum-mer några minuter före kl 12.00: 08-5069 2105 .

Playback
En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig en timme efter att den avslutats och i minst 72 timmar framöver. För att lyssna på upptagningen, ring +44 (0) 20 7108 6233 och knappa in ID 297#.

Webbpresentation
För att följa Vattenfalls presentation på Internet (video och presentationsbilder), klicka på länken "web-cast" som kommer att visas på http://www.vattenfall.com och välj Investors / Presentations. Alternativt kan presentationen nås via http://www.financialhearings.com, välj “Vattenfall 8 February”. Presentationen kommer att arkiveras i flera månader. Notera att Real Player eller Windows Media Player behövs för att följa presentationen. Presentationsbilderna kan också laddas ned från http://www.vattenfall.com/ Investors / Presentations.

För vidare information, kontakta:
Knut Leman, kommunikationsdirektör, telefon: 08-739 50 31.
Klaus Aurich, chef för Investor Relations, telefon: 08-739 65 14.
Martin May, chef för Media Relations, telefon: 08-739 52 70.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.