Pressmeddelande | 2007-02-26 | 09:03

Vattenfall stödjer en gemensam europeisk energipolitik

Vattenfall välkomnar Europakommissionens initiativ att etablera en gemensam europeisk energipolitik.

I ett öppet svar till Europakommissionen på dess initiativ ”En energipolitik för Europa”, som presenterades 10 januari 2007, instämmer Vattenfall med vikten av att skapa en gemensam europeisk energimarknad.

Vattenfall är övertygat om att den interna energimarknaden är nödvändig för att göra den europeiska ekonomin konkurrenskraftig och för att skapa en hållbar utveckling, som bygger på balans mellan ekonomisk tillväxt å ena sidan och miljö och socialt ansvar å den andra.

– Vattenfall stödjer detta viktiga initiativ för Europa och vi deltar gärna i den pågående dialogen med våra synpunkter på kommissionens förslag till energipolitik, säger Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson.

– Vi välkomnar särskilt att EU har tagit initiativet i frågan om klimatförändringen. Att hitta kostnadseffektiva åtgärder för att bekämpa klimatförändringen är en utmaning, men fullt möjligt. Vi uppmanar emellertid EU att fortsätta sina ansträngningar att få till stånd internationella överenskommelser om att minska koldioxidutsläppen och att upprätta ett system för global prissättning för utsläpp av växthusgaser, som stimulerar och minskar kostnaderna för sänkningsåtgärder, säger Lars G Josefsson.

Beträffande det framtida transmissionsnätet föredrar Vattenfall idén om oberoende systemoperatörer (ISO) framför enbart separering av verksamheterna (unbundling), vilket enligt Vattenfalls mening inte tillräckligt kommer att stimulera investeringar i ny kapacitet över gränserna. Att bilda regionala ISO istället för att tillåta nationella strukturer är det bästa sättet att skapa de regionala marknaderna och på sikt en alleuropeisk marknad.

Vattenfalls fullständiga remissvar (på engelska) kan laddas ned från

http://www.vattenfall.com

För vidare information, kontakta:
Martin May, chef för Media Relations, telefon: 08-739 52 70.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.