Pressmeddelande | 2011-05-05 | 09:00

Vattenfall: Tillfredsställande resultat

Vattenfall redovisar första kvartalet 2011.

  • Nettoomsättningen minskade med 26,6% till 51 868 MSEK (Q1 2010: 70 657 MSEK) Minskningen beror främst på avyttringen av Vattenfalls tyska transmissionsverksamhet i maj 2010.
  • Rörelseresultatet ökade med 17,1% till 11 842 MSEK (10 115) – exklusive jämförelsestörande poster minskade rörelseresultatet med 27,5% till 11 153 MSEK (15 376)
  • Periodens resultat (efter skatt) ökade med 90,2% till 7 203 MSEK (3 787) – exklusive jämförelsestörande poster minskade periodens resultat efter skatt med 25,8% till 6 714 MSEK (9 045)
  • Jämförelsestörande poster uppgick netto till 689 MSEK (–5 261) MSEK. Beloppet 2010 förklaras huvudsakligen av en nedskrivning på – 5 322 MSEK hänförlig till försäljningen av Vattenfalls tyska transmissionsverksamhet, 50Hertz Transmission GmbH.
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 12,6 och avkastningen på nettotillgångar uppgick till 9,9%. Vattenfalls långsiktiga mål gör avkastning av eget kapital ligger på 15%,räknat över en konjunkturcykel (5-7) år. Målet för avkastning på nettotillgångar är 11%.
  • Vattenfalls elproduktion ökade första kvartalet 2011 med 4,6% till 49,8 TWh (47,6). Vattenkraftproduktionen minskade med 14,7% till 8,7 TWh (10,2). Kärnkraftproduktionen ökade med 37,7% till 14,6 TWh (10,6). Fossilkraftproduktionen minskade med 3,1% till 25,1 TWh (25,9). Vindkraftproduktionen mer än fördubblades till 0,9 TWh (0,4). Elproduktionen baserad på biobränsle och avfall var oförändrad (0,4 TWh). Värmeförsäljningen minskade med 6,1% till 16,9 TWh (18,0). Gasförsäljningen var oförändrad med 24,0 TWh.
  • Spotpriserna steg på de flesta marknader på grund av en återhämtning av efterfrågan från industrin. De genomsnittliga spotpriserna för det svenska prisområdet var dock 8,7% lägre under första kvartalet 2011 jämfört med första kvartalet 2010.


Øystein Løseth, verkställande direktör och koncernchef:
”Årets första kvartal överskuggades av jordbävningskatastrofen och tsunamin i Japan och den efterföljande olyckan vid kärnkraftverket Fukushima. Katastrofen i Japan och oroligheterna i de arabiska länderna har påverkat priserna på råvaror och el men det är ännu för tidigt att uttala sig om de långsiktiga konsekvenserna. Vi kan konstatera att den tyska regeringen beordrat stängning av sju äldre reaktorer samt infört ett moratorium mot förlängning av drifttillstånden av alla tyska reaktorer. Rensat från jämförelsestörande poster redovisar Vattenfall ett lägre rörelseresultat än motsvarande kvartal i fjol vilket till stor del beror på genomsnittligt lägre erhållna priser. Det understryker vikten av att vi måste fortsätta öka effektiviteten i verksamheten.”

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:
Caroline Rylander, presschef Vattenfall Sverige,
mobil 0730-79 99 54.
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08 739 65 14,
mobil 070 539 65 14.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Ladda ned pressmeddelandet (PDF 46 kB)