Pressmeddelande | 2008-12-17 | 11:34

Vattenfall utvecklar sin organisation

Från 1 januari omstrukturerar Vattenfall sin organisation för att driva strategin making electricity clean och hantera stora investeringsprogram.

Vid sidan av den hittillsvarande geografiska indelningen i Business Group Norden och Business Group Centraleuropa bildas en pan-europeisk Business Group för vindkraft, kärnkraft och teknikutveckling i alla länder. Chef för den nya Business Group Pan-European blir Hélène Biström.

Denna Business Group kommer att innefatta affärsenheterna Wind, Nuclear och Engineering samt ansvara för europeisk affärsutveckling med fokus på effektiv energianvändning och biobränslen.

– Med den nya organisationsmodellen kommer vi att vara bättre rustade för att ytterligare förbättra förmågan att nå våra synnerligen offensiva klimat- och tillväxtambitioner och dra fördel av möjligheter till gränsöverskridande samarbete, säger koncernchefen Lars G Josefsson.

Trading, en annan verksamhet av gränsöverskridande karaktär, får en tydligare placering i den nya organisationen.

Nya enheter bildas också för Affärsutveckling, Teknikutveckling och Asset Management.

Den nya organisationsstrukturen gäller från den 1 januari och är helt genomförd den 1 juli 2009.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:
Edvard Lind, pressekreterare, telefon 08-739 56 74,
mobil 070 358 63 30.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.