Pressmeddelande | 2010-03-31 | 10:00

Vattenfalls Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009

Vattenfall publicerar i dag sin Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning för 2009.

Årsredovisningen innehåller utförlig information om Vattenfalls finansiella resultat och beskriver koncernens utveckling under 2009. En av de största händelserna under året var Vattenfalls förvärv av nederländska N.V. Nuon Energy (Nuon), som från och med 1 juli 2009 ingår i Vattenfallkoncernen.

Jämfört med bokslutskommunikén, publicerad 10 februari 2010, har definitionen av jämförelsestörande poster ändrats något vilket medfört att summa jämförelsestörande poster 2009 uppgår till 3 356 MSEK (jämfört med 4 173 MSEK som publicerades i bokslutskommunikén). Den främsta skillnaden består i att en intäktsförd negativ goodwill avseende den brittiska vindkraftsparken Thanet har betraktats som en jämförelsestörande post i årsredovisningen. Den ändrade definitionen har ingen påverkan på resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys enligt International Financing Reporting Standards, IFRS.

Årsredovisningen finns att ladda ner på följande sidor:

På engelska: http://www.vattenfall.com/annualreport

På svenska: http://www.vattenfall.se/arsredovisning

Hållbarhetsredovisningen presenterar hur Vattenfall arbetar med bland annat kärnkraftssäkerhet, minskning av utsläpp och forskning och utveckling, frågor med hög relevans för många olika intressenter i samhället. Vattenfall rapporterar sedan 2003 i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI), ett internationellt ramverk för hållbarhetsrapportering. Utförlig information om verksamhetens miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan redovisas.
Hållbarhetsredovisningen finns att ladda ner i en engelsk version:

http://www.vattenfall.com/csr

En svenskspråkig pdf kommer att finnas tillgänglig för nedladdning den 23 april på http://www.vattenfall.se/csr

Tryckta versioner av Årsredovisningen på engelska och svenska samt Hållbarhetsredovisningen på engelska kommer att vara tillgängliga den 7 april. Hållbarhetsredovisningen i svensk version finns tillgänglig den 29 april. De tryckta versionerna kan då beställas på sidorna ovan.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 0705-39 65 14
Michelle von Gyllenpalm, tillförordnad CSR Manager, telefon 08-739 63 11, mobil 0705-31 63 11
Maria Tegin, Media Relations, telefon 08-739 69 27, mobil 0730-29 69 27

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Pressrelease som pdf

Ladda ner