Pressmeddelande | 2012-04-25 | 15:55

Vattenfalls årsstämma 2012

Vid Vattenfalls årsstämma på onsdagen 25 april summerade styrelsens ordförande, Lars G Nordström, utvecklingen sedan förra årets stämma. Koncernchefen Øystein Løseth redogjorde för Vattenfalls verksamhet där fokus under 2011 låg på konsolidering, i linje med Vattenfalls nya strategiska inriktning.

Ägaren företräddes av Erik Thedéen, statssekreterare på finansdepartementet. Han sa i sitt tal vid stämman att ägaren nu inleder arbetet med att se över Vattenfalls ekonomiska mål och att ”…avkastningskravet troligen kommer att sättas lägre än dagens 15 procent. Exakt vad målen blir och vilka ytterligare mål som kommer att förordas av ägaren återkommer vi till vid en extra bolagsstämma under hösten”, sa Erik Thedéen.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning för Vattenfall AB och Vattenfallkoncernen.

Utdelning

Av de vinstmedel på sammanlagt 79 643 407 543 kronor som stod till årsstämmans förfogande beslutades att till aktieägaren utdela 4 433 000 000 kronor och balansera i ny räkning 75 210 407 543 kronor. Utdelningen motsvarar 33,66 kronor per aktie och utbetalas den 2 maj.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Riktlinjer för ersättningar

Stämman beslutade om oförändrade principer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Arvoden till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att oförändrat arvode ska utgå till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma, dvs. med 580 000 kronor till ordföranden, och 280 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet, revisionsutskottet respektive säkerhets- och riskutskottet beslutades att oförändrat arvode ska utgå med 60 000 kronor till utskottets ordförande och 45 000 kronor till andra ledamöter. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller som är arbetstagarrepresentant.

Stämman beslutade att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Till ordförande för tiden intill slutet av nästa års årsstämma omvaldes Lars G Nordström (ordförande sedan juni 2011). Till styrelseledamöter omvaldes Eli Arnstad, Patrik Jönsson, Håkan Erixon och Cecilia Vieweg. Som nya ledamöter valdes Gunilla Berg, Håkan Buskhe och Jan-Åke Jonsson.

Christer Bådholm och Lone Fønss Schrøder hade båda avböjt omval efter tio respektive nio års styrelsearbete för Vattenfall och blev avtackade vid stämman.

Dessutom omvaldes Ernst & Young AB till revisor.

Ytterligare information från stämman kommer att finnas på www.vattenfall.se under ”Bolagsstyrning”.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För mer information, kontakta:
Vattenfalls pressavdelning 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 81 kB)