Pressmeddelande | 2013-04-24 | 12:50

Vattenfalls årsstämma 2013

Vid Vattenfalls årsstämma på onsdagen summerade styrelsens ordförande, Lars G Nordström, utvecklingen sedan förra årets stämma. Koncernchefen Øystein Løseth redogjorde för verksamheten under 2012, då fokus låg på att genomföra den strategi som lanserades 2010, samt att effektivisera verksamheten och stärka den finansiella ställningen, bland annat genom nya kostnadsbesparingar.

Ägaren företräddes av Erik Thedéen, statssekreterare på finansdepartementet, samt kanslirådet Malin Fries.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning för Vattenfall AB och Vattenfallkoncernen.

Utdelning

Av de vinstmedel på sammanlagt 73 196 152 198 kronor som stod till årsstämmans förfogande beslutades att till aktieägaren utdela
6 774 000 000 kronor och balansera i ny räkning 66 422 152 198 kronor. Utdelningen motsvarar 51,44 kronor per aktie och utbetalas den 2 maj 2013.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Riktlinjer för ersättningar

Stämman beslutade om oförändrade principer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Arvoden till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att oförändrat arvode ska utgå till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma, dvs. med 580 000 kronor till ordföranden, och 280 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet, revisionsutskottet respektive säkerhets- och riskutskottet beslutades att oförändrat arvode ska utgå med 60 000 kronor till utskottets ordförande och 45 000 kronor vardera till övriga ledamöter. För arbete inom det av styrelsen föreslagna hållbarhetsutskottet för översyn av externa relationer och etik beslutades ett arvode om 60 000 kronor till utskottets ordförande och 45 000 kronor vardera till övriga ledamöter, i likhet med övriga utskott.

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller som är arbetstagarrepresentant.

Stämman beslutade att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Till ordförande för tiden intill slutet av nästa års årsstämma omvaldes Lars G Nordström (ordförande sedan juni 2011). Till styrelseledamöter omvaldes Eli Arnstad, Patrik Jönsson, Håkan Erixon, Gunilla Berg, Håkan Buskhe och Jan-Åke Jonsson, medan Cecilia Vieweg hade avböjt omval. Ernst & Young AB omvaldes till revisor.

Ytterligare information från stämman kommer att finnas på www.vattenfall.se under ”Bolagsstyrning”.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

 

För mer information, kontakta:

Vattenfalls pressavdelning 08-739 50 10,
Press

 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 93 kB)