Pressmeddelande | 2008-04-29 | 17:00

Vattenfalls årsstämma belyste energisystemets förnyelse

– Jag är stolt över att Vattenfall var det första stora energibolaget som antog ett klimatmål som var mycket mer ambitiöst än vad EU:s mål är, sade koncernchefen Lars G Josefsson vid Vattenfalls årsstämma på torsdagen, då han summerade utvecklingen sedan förra årets stämma, där Vattenfall satte målet att minska sina totala koldioxidutsläpp med 50 procent räknat från 1990 års nivå. Liksom tidigare år var stämman öppen för allmänheten.

I sin presentation belyste Lars G Josefsson förnyelsen av energisystemet i Europa och anknöt till temat för Vattenfalls årsredovisning, ”Kraft att förnya”. Vattenfall är en av de absolut största svenska investerarna i Europa. För femårsperioden 2008–2012 räknar man med att investera 173 miljarder kronor – en ökning med 29 miljarder jämfört med femårsperioden 2007–2011.

– Det finns de som tror att elen är en klimatbov, när det i själva verket är precis tvärtom: elen är en nödvändig del av lösningen på problemet, framhöll han.

Ägaren företräddes på stämman av Ola Alterå, statssekreterare i Näringsdepartementet.

Stämman beslutade att styrelsen ska ha åtta ordinarie ledamöter, utöver personalrepresentanterna och deras suppleanter. Till styrelseledamöter för ett år omvaldes ledamöterna Christer Bådholm, Hans-Olov Olsson, Lone Fønss Schrøder, Tuija Soanjärvi och Anders Sundström. Som nya ledamöter för ett år valdes Viktoria Aastrup, Eli Arnstad, och Lars Westerberg. Lars Westerberg valdes till ordförande och Hans-Olov Olsson till vice ordförande.

Efter sju år som ordförande avgick Dag Klackenberg ur styrelsen. Även Jonas Iversen och Greta Fossum lämnade styrelsen.

I styrelsen ingår även som ordinarie ledamöter personalrepresentanterna Ronny Ekwall, SEKO, Carl-Gustaf Angelin, Akademikerrådet, och Johnny Bernhardsson, Unionen, och som suppleanter Lars Carlsson, Unionen, Lars-Göran Johansson, Ledarna, och Per-Ove Lööv, SEKO. (Lars-Göran Johansson ersätter Stig Lindberg.)

Stämman beslutade att ett arvode om 580 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och att ett arvode om 400 000 kr ska utgå till vice ordförande. Ett arvode om 280 000 kr per ledamot utgår till de styrelseledamöter som inte är anställda i Vattenfall AB.

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, fastställde resultaträkning och balansräkning för Vattenfall AB och Vattenfallkoncernen samt beslutade om fördelning av bolagets vinst. Av de vinstmedel 24 122 326 236 kr som stod till bolagsstämmans förfogande beslutades att till aktieägaren utdela 8 miljarder kr och balanseras i ny räkning 16 122 326 236 kr.

Stämman godkände också principer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare och fastställde arvoden för styrelsen och utskott.

För vidare information, kontakta:
Erik von Hofsten, presschef Norden, telefon 08-739 54 84, mobil 070-559 54 84.
Anna Lihr, pressekreterare, telefon 08-739 33 52, mobil 0708-933 352.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressmeddelande som pdf

Ladda ner