Avveckling av Ågestaverket

Vattenfall ansöker om tillstånd för att montera ner och riva Ågestaverket. Under rivningen tas alla radioaktiva komponenter bort och de kvarvarande ytor som kan bära spår av radioaktivitet rengörs och behandlas så att anläggningen kan friklassas.

Ansökan skickades till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt den 31 augusti 2018. Ansökan kommer att remitteras till flera myndigheter. När domstolen anser att ansökan är komplett kommer detta att kungöras. Då får även privatpersoner och organisationer möjlighet att lämna synpunkter på ansökan.

Ansökan (PDF 8 MB)

Miljökonsekvensbeskrivning (PDF 3 MB)

Inför rivningen har Vattenfall bjudit in till samråd i syfte att informera om den planerade verksamheten, inhämta synpunkter och ge möjlighet att påverka innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram.

I samrådsunderlaget, se länk nedan, finns en beskrivning av planerade åtgärder och förväntade miljökonsekvenser. Ett öppet samrådsmöte hölls tisdagen den 20 februari 2018 i Aulan på Ågestaverket. Den presentation som visades på mötet kan laddas ner här.

Presentation 2018-02-20 (PDF 2 MB)

Tiden för att lämna synpunkter inför framtagande av miljökonsekvensbeskrivningen gick ut den 31 mars 2018. Samrådsunderlaget kan laddas ner här. 

Samrådsunderlag (PDF 2 MB)

Synpunkter som kommit in under samrådet, och hur dessa har hanterats, framgår av en samrådsredogörelse.

Samrådsredogörelse (PDF 8 MB)

Frågor och svar (204 kB)

Ågestaverket

Ågestaverket var Sveriges första moderna kärnkraftverk och reaktorn var i drift 1964–1974. Nu bedrivs så kallad servicedrift på anläggningen, vilket innebär att kravställda system och anläggningen i sig underhålls kontinuerligt samt att avveckling påbörjats. När avvecklingen är avslutad och anläggningen radiologiskt friklassad återlämnas bergrummet där reaktorn varit förlagd till ägaren Stockholms stad.

Avveckling av kärnkraft

Vattenfall ska från år 2015 och framåt avveckla flera kärnkraftsreaktorer i Sverige. De reaktorer och anläggningar som ska avvecklas är de ännu producerande reaktorerna Ringhals 1 och 2 utanför Varberg och det mindre och sedan länge avstängda Ågestaverket i södra Stockholm. I Studsvik utanför Nyköping pågår avveckling av forskningsreaktorerna R2 och R2-0.

Fokus är att avvecklingen genomförs på ett säkert, effektivt och ansvarsfullt sätt.

Senast uppdaterad: 2018-10-02 13:45