Miljöpolicy och ledning

Ringhals arbetar systematiskt för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Insatserna utgår från Ringhals verksamhetspolicy och miljömål. Arbetet drivs med hjälp av ett certifierat miljöledningssystem.

Miljö i verksamhetspolicyn

Ringhals verksamhetspolicy innehåller riktlinjer för miljö. Miljöarbetet har hög prioritet och ingår i all verksamhet. Här är ett utdrag:

Genom ett kontinuerligt och miljöriktigt agerande förebygger vi att individ, anläggning och omgivning kommer till skada.

  • Vi har väl fungerande rutiner och metoder som stödjer miljöområdet.
  • Vi satsar på personalens hälsa och välbefinnande samt vidtar de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa, arbetsskador och dosbelastning.
  • Vi har en beredskap för att omhänderta och minimera följdskador av allvarliga störningar i verksamheten.


Vi skapar förtroende för vår verksamhet hos ägare, kunder, medarbetare, allmänhet och myndigheter.

  • Vi arbetar för att alla ska känna engagemang för Ringhals miljömål och betydande miljöaspekter.
  • Våra leverantörer och entreprenörer lever upp till Ringhals miljöriktlinjer.
  • Vi redovisar öppet våra miljömål och vårt miljöarbete.
  • Vi har en nära dialog med myndigheter, närboende och andra intressenter kring frågor av betydelse för verksamheten.

Systematiskt förbättringsarbete

Ringhals jobbar systematiskt för att uppfylla de krav som myndigheter och andra viktiga intressenter ställer. Vi agerar ansvarsfullt med hänsyn till miljön. Det gäller såväl det dagliga arbetet som långsiktiga beslut och planer. Ringhals miljöledningssystem gör att vi kan överblicka vår inverkan på miljön. Vi för in förbättringsbehov i den ordinarie planeringsprocessen och sätter mål för det som ska uppnås.

Ringhals miljöledningssystem är certifierat enligt standarden ISO 14001 sedan 1998. För att behålla certifieringen krävs att vi gör ständiga förbättringar. Det kontrolleras i samband med interna revisioner och av externa miljörevisorer.

Vi arbetar systematiskt med ständiga förbättringar även inom arbetsmiljön. Vårt arbetsmiljöarbete är certifierat enligt den internationella standarden OHSAS 18001.

Organisation för miljö

Miljöorganisationen inom Ringhals består av enheten för miljö samt minst en miljösamordnare per avdelning. Dessutom finns en stab för säkerhet, kvalitet och miljö. Flera arbetsgrupper och nätverk, bland annat inom strålskydd och kemikalier, stödjer det dagliga miljöarbetet i verksamheten.

Senast uppdaterad: 2019-02-28 10:22