Uppföljning och kontroll

Omvärldens krav på miljöhänsyn är med rätta högt ställda. Vår verksamhet är strikt reglerad. Miljöarbetet följs upp och granskas, både internt och av andra. Internt gäller Ringhals miljökontrollprogram.

Certifierat miljöledningssystem

Ringhals miljöledningssystem är sedan 1998 certifierat enligt standarden ISO 14001. Varje år granskar externa revisorer hur väl vi uppfyller ISO-kraven. Vart tredje år prövas vår certifiering på nytt.

Egen uppföljning och kontroll

Ringhals miljökontrollprogram syftar till att säkra att vi uppfyller miljölagar och tillstånd. Programmet är godkänt av Länsstyrelsen i Hallands län. Miljökontrollprogrammet ses över regelbundet och uppdateras vid större förändringar i verksamheten.

Att Ringhals använder miljökontrollprogrammet på rätt sätt kontrolleras årligen av en oberoende besiktningsman i en så kallad periodisk besiktning.

Med jämna mellanrum genomför vi internrevisioner inom miljöledning, arbetsmiljö och utsläppsrätter för koldioxid. Syftet är att utveckla vår organisation och vårt arbetssätt. Miljörevisionerna är ett led i att fortsätta vara certifierade enligt ISO 14001.

Extern kontroll

Miljöarbetet på Ringhals regleras av en mängd lagar, tillstånd och beslut. De viktigaste lagarna finns samlade i miljöbalken, strålskyddslagen och lagen om kärnteknisk verksamhet. Dessutom gäller föreskrifter från Naturvårdsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Miljödomstolen, Länsstyrelsen i Hallands län och SSM hör till de instanser som lämnar tillstånd och utövar tillsyn över vår verksamhet.

Ringhals miljörapporterar kvartalsvis och årligen till länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för vår verksamhet enligt miljöbalken.

Senast uppdaterad: 2019-02-28 10:46