Produktion och driftläge

Dygnet runt, näst intill året om, levererar Ringhals reaktorer el ut på det svenska kraftnätet.

Vi producerar el som räcker till att försörja sex städer av Göteborgs storlek ett normalt år. Det motsvarar cirka 28 miljarder kWh (28 TWh) årligen. Elen tillverkas på ett säkert, miljöriktigt och ekonomiskt sätt. 1 TWh motsvarar hushållsel till 200 000 hem.

Aktuellt driftläge

Ringhals produktion januari - september 2016: 15 976 GWh

Här visas aktuellt driftläge och aktuell produktion på Ringhals. Diagrammet uppdateras kontinuerligt med aktuella driftdata, se tidsangivelsen. Textinformationen uppdateras under kontorstid. Under normal produktion kan tillfälliga effektnedregleringar göras beroende på efterfrågan av el.

 

Ringhals 1

Normal produktion.  

Ringhals 2

R2 beräknas vara tillbaka på nätet 1 december 2016 (+/-31 dygn). 

I samband med översynen av Ringhals 2 2014 uppmättes ett ökat läckage av kalkhaltigt vatten från reaktorinneslutningens bottenplåt. För att kunna lokalisera och reparera skadan frilades plåten, som är täckt av ett tjockt lager betong. Samtidigt gjordes även allmänna kontroller av plåtens status. Vid inspektionen upptäcktes förändringar i plåten orsakade av korrosion. Inspektioner och analyser har kommit fram till att korrosionsangreppen finns på den yta av plåten som under byggtiden låg öppen längre tid än övriga delar. Det har varit ett tidskrävande arbete att frilägga hela denna yta. Skadad plåt har reparerats och läckagekontrollerats och därefter har återgjutning av golvet i reaktorinneslutningen gjorts. 

Tidplanen har efter hand justerats med hänsyn till bedömd tidsåtgång för det återstående arbetet. Det handlar om att genomföra komplexa och omfattande analyser, eventuellt behov av kompletterande provningar samt vår egen och Strålsäkerhetsmyndighetens granskningar. I det planerade återstartsdatumet har även hänsyn tagits till bränsleoptimering för återstående drifttid.

Ringhals 3

Normal produktion. 

Ringhals 4

Normal produktion. 

 

 -

Energi och effekt

Energi:

1 TWh = 1 terawattimme = 1 miljard kWh

Det motsvarar hushållsel till 200 000 hem eller elbehovet hos 50 000 eluppvärmda villor per år.

Effekt:

1 MW = 1 megawatt = 1000 kW

1 kW = 1 kilowatt = 1000 W

Senast uppdaterad: 2016-10-14 15:07